วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

mysql upload csv แล้ว error --secure-file-priv

เนื่องจากต้องการเอาข้อมูลนักเรียน เข้าสู่ระบบ แต่ข้อมูลเจ้ากรรมดันเป็น Excel ก็มีคนแนะนำให้แปลงเป็น CSV แล้วอัพโหลดโดยเมนู Import แต่ได้ error ดังรูป 


ลองหาวิธีหลายอย่างก็ไม่สำเร็จ จึงมีแนวคิดแปลงไฟล์ CSV เป็น SQL-command จึงได้พบเครื่องมือหนึ่ง  ตาม link นี้ครับ http://www.convertcsv.com/csv-to-sql.htm


สามารถแปลง CSV เป็น Sql ได้โดย upload ไฟล์ CSV ขึ้นไป และสามารถ บันทึกเป็นไฟล์ .SQL

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แก้ code dreamweaver ให้สามารถ upload file ได้

หากสร้าง form แทรกข้อมูลด้วย Dw จะไม่มีให้เลือก uoload ไฟล์ ต้องมาปรับเอง
แต่เมื่อปรับเอง มันก็ฟ้อง error ว่า text box ที่เราเปลี่ยนเป็น upload ไฟล์นั้น ไม่พบข้อมูล
แก้ที่บรรทัดนี้ครับ

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO edoc (doc_name, doc_dis, doc_file) VALUES (%s, %s, %s)",
                       GetSQLValueString($_POST['doc_name'], "text"),
                       GetSQLValueString($_POST['doc_dis'], "text"),
                       GetSQLValueString($_POST['doc_file'], "text"));
คือมันจำค่าเป็น Text แต่เราเปลี่ยนเป็น file แล้ว  ดังนี้ต้องปรับแบบนี้ครับ

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO edoc (doc_name, doc_dis, doc_file) VALUES (%s, %s, %s)",
                       GetSQLValueString($_POST['doc_name'], "text"),
                       GetSQLValueString($_POST['doc_dis'], "text"),
                       GetSQLValueString($_FILES["doc_file"]["name"], "text"));

จาก  $_POST['doc_file']  เป็น $_FILES["doc_file"]["name"]

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Microbit กิจกรรมประยุกต์ใช้เงื่อนไข

1.กิจกรรมเป่ายิงฉุบ
     ให้นักเรียน ศึกษา Game rock paper scissors หรือ ที่เรารู้จักในชื่อภาษาไทยว่า "เป่ายิงฉุบ"

2.กิจกรรมทอยลูกเต๋า
        2.1. ให้นักเรียนโปรแกรม microbit ให้สามารถแสดงสัญลักษณ์ของแต้มบนลูกเต๋า ได้แก่ 1 2 3 4 5 6 บน LED
        2.2.แต้มของลูกเต๋า เกิดจากการสุ่ม เมื่อทำการเขย่า
        2.3. ส่ง Code มาในภาระงานนนี้

3.กิจกรรมเข็มทิศ
        3.1 ให้นักเรียนทดลองใช้ Compass Heading ซึ่งเป็นเซนเซอร์ตรวจจับทิศ

*** เมื่อเราใช้เข็มทิศ นักเรียนอาจต้องตั้งค่าทิศ ตามวิดีโอก่อน จึงจะใช้งานได้


        3.2 ให้นักเรียนโปรแกรม สำหรับบอกทิศเป็นตัวอักษร โดยมีข้อกำหนดดังภาพ


วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แบบฝึกหัดปลายภาค ม.4/7
ถ้าแบบฝึกหัดไม่ขึ้น คลิ๊ก 

โจทย์ web app ระบบประชาสัมพันธ์ รร.สงวนหญิง

จากข้อกำหนดต่อไปนี้ให้นักเรียนเขียน E-R Diagram
        งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสงวนหญิง มีหน้าที่หนึ่งคือ ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสาย โดย ผู้ที่จะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ โดยจะมีแบบบันทึกประกาศประชาสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วย 

| วัน / เวลาที่มารองขอ | ผู้มาร้องขอ|เรื่องที่จะประกาศ|เวลาที่จะประกาศ|

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โจทย์ ฝึกเขียน E-R Diagram

โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยแบ่งการทำงานดังนี้ 
1. รองฯ ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน เป็นผู้บริหารระดับสูงของระบบ 
2. แบ่งการดูแลนักเรียนเป็นคณะ ได้แก่ การเวก ชมพูพันทิพย์ สุพรรณิกา ราชาวดี สร้อยอินทนิน และ ปาริชาติ โดย แต่ละคณะจะมีครูหัวหณ้าคณะเป็นผู้ดูแล
3. นักเรียนแต่ละห้องเรียนจะต้องสังกัดคณะ และมีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างน้อยห้องละ 2 คน 

ให้นักเรียนออกแบบฐานข้อมูล ที่รองรับข้อมูลการทำงานนี้ 

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

mysql_fetch_array หรือ mysql_fetch_assoc เรียกครั้งที่ 2 ไม่ทำงาน

ผมมี Code ดังนี้ครับ 

<?php do { 
 do { ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['q_no']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['q_ark']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['q_type']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['not_true']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['quite_true']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['true']; ?>
<?php } while ($row_sdq_qusetion = mysql_fetch_array($sdq_qusetion)); ?>
<?php } while ($row_question_type = mysql_fetch_assoc($question_type)); ?>

คือการ ใช้ while ซ้อนกัน 2 รอบ ปรากฏว่า while ตัวในทำงานแค่รอบเดียว

วิธีแก้ไข ให้เพิ่ม mysql_data_seek ($result0);  เข้าไปใน while ที่มีการทำซ้ำ mysql_fetch_array หรือ mysql_fetch_assoc ดังตัวอย่าง
<?php do { 
 do { ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['q_no']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['q_ark']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['q_type']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['not_true']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['quite_true']; ?>
<?php //echo $row_sdq_qusetion['true']; ?>
<?php } while ($row_sdq_qusetion = mysql_fetch_array($sdq_qusetion)); ?>
<? mysql_data_seek ($sdq_qusetion, 0); ?> // เพิ่มบรรทัดนี้ 
<?php } while ($row_question_type = mysql_fetch_assoc($question_type)); ?>

ก็จะสามารถทำซ้ำได้ครับ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

การ search แบบหลายเงื่อนไขด้วย dreamweaver


* variable สามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ แต่จะต้องใช้ ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ยอมให้กด ok

ที่มา ขอบคุณ ที่ทำคลิปดีๆให้ศึกษา

mysql upload csv แล้ว error --secure-file-priv

เนื่องจากต้องการเอาข้อมูลนักเรียน เข้าสู่ระบบ แต่ข้อมูลเจ้ากรรมดันเป็น Excel ก็มีคนแนะนำให้แปลงเป็น CSV แล้วอัพโหลดโดยเมนู Import แต่ได้ er...